Samarbeid K. Cuypers - HiNT/HUNT, M. Sandgren, M.S.Knudtsen, T. Theorell- Karolinska inst., St. Krokstad - HUNT og M.B. Wiikström - HiAK. Artikkel publisert i Art & Health, Volume 3, Issue 1 March 2011 , pages 6 - 26.
Kontaktperson: Koenraad Cuypers, HiNT. E-post: kjcuype@online.no
Mastergradsoppgave. Kontaktperson: Koenraad Cuypers. E-post: kjcuype@online.no
Kultur- og helsemodul
Etter- og videreutdanningsmodul/del av bachelor musikk: Modul med tema kultur som opplevelse og virkemiddel i arbeidet med grupper blant barn/unge/ voksne/eldre. Høgskolen i Nord-Trøndelag (musikk/helsefag/kroppsøving) m.fl. Se rapport.doc

Kontaktpersoner:
Rolf Diesen, HiNT, e-post:rolf.diesen@hint.no
Kari G. Andresen, HiNT. E-post: kari.g.andresen@hint.no

Et skapende frirom. Perspektiver på korsang, livsverden og helse
Mastergradsoppgave. Kontaktperson: Odd Håpnes. E-post: odd.hapnes@levanger.kommune.no
Ungdom møter eldre med kulturelle aktiviteter
Samarbeidsprosjekt mellom Inderøy kommune, Inderøy vg. skole, Sakshaug barneskole og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Se rapport.doc
Kontaktperson. Per Dagfinn Eriksen, Inderøy ressurs. E-post: per-dagfinn.eriksen@ntfk.no
Rapport temaområde Folkehelse og kulturutvikling
Temaområdet Folkehelse og kulturutvikling er ett av fem temaområder i Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK). Temaområdet omfatter to sentrale elementer: forskningsformidling og forskning. Arbeidet i temaområdet skulle utvikle og bringe frem forskningsbasert kunnskap som belyser sammenhengene mellom kultur og helse. I tillegg var det behov for å utvikle nye metoder i kultur- og helseforskningen og i forskningsformidlingsarbeidet.
Rapport temaområde Kjønnsperspektiv på helse
Temaområdet Kjønnperspektiv på helse var ett av fem temaområder i Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK1). Temaområdet hadde opprinnelig betegnelsen Kjønn, fysisk aktivitet og helse. Benevnelsen Kjønnsperspektiv på helse reflekterer behovet for og ambisjonen om en bredere innfallsvinkel til temaet og oppfattes som dekkende for prosjektets ambisjoner om å integrere kjønnsperspektiv på alle samarbeidsområder.
Rapport temaområde Landskap, opplevelse og bevegelse
Temaområde Landskap, opplevelse og bevegelse er ett av fem temaområder i Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK). Dette temaområdet tar utgangspunkt i Røstad, Høgskolen i Nord-Trøndelags campus i Levanger. Nærmiljøfriluftsliv er et sentralt element i temaområdet.
Danseterapi ved Morbus Parkinson - en pilotstudie
Samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag v/dr. med. Sascha Mitrovic og Nord-Trøndelag Parkinsonforening. Rapport foreligger. Artikkel utarbeidet. Kontaktperson SaschaMitrovic. E-post: msascha@frisurf.no
.