VIDEREFØRING

FOLK2 fortsetter i kommunene på ulike måter, men alle kommunene har forankra kultur- og helsearbeidet i planer/og eller økonomisk. Alle kommunene i fylket får dessuten aktivitetsmidler til bruk i folkehelsearbeidet og noen av disse midlene kan også brukes til kultur- og helsearbeid. For mer informasjon om videreføring i kommunene, se kommunerapport eller les under hver kommune.

I Fylkeskommunen er kultur og helse et innsatsområde i folkehelsearbeidet og tas inn i ny folkehelseplan. Det videreføres dessuten gjennom stillingsressurs m.v. Kulturavdelinga har hele tida satsa bredt, men særlig har resultatene fra HUNT 3 medført styrka innsats for å sikre alle muligheter for meningsfull kulturdeltakelse. Hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag videreføres arbeidet gjennom oppfølging av Omsorgsplan og Demensplan samt innen psykisk helsevern. Kulturspørsmålene i HUNT 3 danner grunnlag for stor satsing på feltet, men økonomiske ressurser mangler. Fylkeskommunen setter imidlertid av midler til FoU- og kompetansehevingstiltak. Det arbeides også for et nasjonale forskningsprogram på feltet.

Kultur og helse er forankra i flere utdanningsløp ved HiNT. Vi finner også kultur og helse i strategisk plan ved Høgskolen. Det er i mindre grad festa i Helse Nord-Trøndelag, men arbeidet i FOLK2 har delvis bidratt til opprettelse av stillingsressurs ved Rehabiliteringsklinikken. I Levanger kommune er feltet tatt inn i Kommuneplan, Strategi for kulturplan, som del av kultursjefssressurs, i Pleie- og omsorgsplan og Plan for psykisk helsevern. I tillegg arbeides det i Levanger for opprettelse av Nasjonalt senter for kultur og helse i omsorg. Helsedepartementet har satt av kr. 1. mill. til dette arbeidet.

Det er fortsatt behov for utvikling avpraksisfeltet, forskning, kompetanseheving og koordinering. Fylkeskommunen vil arbeide for at det settes av midler regionalt og nasjonalt og vil ha en koordinerende rolle i videre arbeid.