HISTORIKK
FOLK2 ble vedtatt oppretta i Fylkesrådet 28. mars 2004 (48/2004). Både lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid låg til grunn for vedtaket. 

1.1 Nasjonalt grunnlag.

I åra 1996-1999 ble det gjennomført omfattende utviklingsarbeid innen kultur- og helsefeltet støtta av Kulturdepartementet gjennom Norsk Kulturråd, Sosial- og helsedirektoratet og Rikskonsertene. Utgangspunket for satsinga var en antakelse om at det å ta del i meningsfylte kulturaktiviteter kunne bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre egen livssituasjon. Evalueringa (NIBR 2000) indikerte at kulturdeltakelse gir bedre helse: direkte gjennom selve kulturopplevelsen og kulturens egenverdi og indirekte gjennom nye, positive roller, styrka sosial tilhørighet og sosiale nettverk, bedre livskvalitet og sterkere opplevelse av verdighet.
Det var dessuten påvist gode resultater for personer med psykiske plager.  Kultur- og helsearbeidet ble videreført nasjonalt gjennom en nasjonal rådgivningsgruppe for kultur og helse og Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse (Levanger). Den erfaringsbaserte kunnskapen ble styrka bl.a. av svensk forskning som viste at kulturelle virkemidler og kulturell deltakelse/opplevelse har betydning for helse og livskvalitet.

Stortingets behandling av Folkehelsemeldinga ga politisk grunnlag for å videreføre kultur- og helsearbeidet. Det ble pekt på at kulturdeltakelse kunne gi helsefordeler. Natur, friluftsliv, kultur og helse burde ses i sammenheng og kulturens betydning som helsefremmende faktor ble understreka. Kulturmeldinga pekte også på at det å ”… delta i meiningsfulle kulturaktivitetar kan medverka til auka livskvalitet og betre evne til å meistra eigen livssituasjon”.

Det låg dessuten klare føringer i Folkehelsemeldinga om at folkehelsearbeidet skulle foregå i partnerskap mellom fylkeskommunene, regional stat, kommuner og frivillige organisasjoner. Nord-Trøndelag fylkeskommunes måte å organisere folkehelsearbeid på ble nevnt som et eksempel på fornuftig organisering.

1.2 Regionalt og lokalt grunnlag.
Prosjektet Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK 1) var en regional videreføring av den nasjonale arbeidet med utgangspunkt i arbeidet i Levanger kommune. FOLK 1 var et samarbeidstiltak mellom kultur- og helsefaglige miljø i regionen. Prosjektet var støtta med 2,5 mill. av Kommunal- og regionaldepartementet, mens FOLKs aktører ytte tilsvarende økonomisk innsats. Nord-Trøndelag fylkeskommune var prosjekteier. Følgende hovedaktører deltok:

– Nord-Trøndelag fylkeskommune  
– Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, helseavdelingen 
– HUNT forskningssenter, Det medisinske fakultet, NTNU  
– Helse Nord-Trøndelag v/Sykehuset Levanger  
– Høgskolen i Nord-Trøndelag– Levanger kommune  
– Nasjonalt Knutepunkt for kultur og helse, Levanger
– FOLK 1 hadde dessuten et særskilt samarbeid med kommunene Vikna, Inderøy og Meråker.


Bakgrunn - media:
Nationen 2004: nationen08092004.pdf